Ga naar hoofdinhoud

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Intertaal BV

Almere, 1 januari 2021
Intertaal BV
Transistorstraat 80

1322 CH Almere

algemeen

Al sinds de oprichting in 1962 is Intertaal actief als leverancier, uitgever en importeur van actueel taalstudiemateriaal voor onderwijs en beroep. In de loop der jaren is Intertaal uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf waar ca. 40 professionele werknemers dagelijks actief  zijn bij de verkoop en dienstverlening aan onze klanten.

Intertaal mag zich inmiddels dan ook met recht de taalspecialist in Nederland en België noemen.

Intertaal BV werkt als erkend boekenbedrijf conform het Reglement Handelsverkeer, zoals vastgesteld door de Koninklijke Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.

Deze leveringsvoorwaarden van Intertaal BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder dossiernummer 33107033 en opvraagbaar via de website van Intertaal BV (www.intertaal.nl).

Deze leveringsvoorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2021 en blijven geldig tot het moment van uitkomen van nieuwe Algemene Leveringsvoorwaarden.

Op verzoek worden deze Algemene Leveringsvoorwaarden de contractpartij van Intertaal toegezonden.

toepassing leveringsvoorwaarden Intertaal BV

De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten bij Intertaal BV, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen.

Deze leveringsvoorwaarden gaan altijd uit boven de voorwaarden van de contractpartij van Intertaal BV, dit behoudens schriftelijke afwijking hiervan door Intertaal BV.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze leveringsvoorwaarden vastgelegd, gelden zowel voor Intertaal BV en voor eventueel in te schakelen tussenpersonen van Intertaal BV, als voor koper.

Onder koper wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Intertaal BV verzoekt leermiddelen of andere producten te leveren.

Er is sprake van een order of bestelling als de koper aan Intertaal BV verzoekt leermiddelen of andere producten te leveren.

Als de koper een bestelling plaatst, geeft hij daarmee aan de leveringsvoorwaarden te aanvaarden.

Bij het plaatsen van een bestelling is de koper verplicht alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om de transactie adequaat te kunnen afhandelen.

Na acceptatie van de order of bestelling door Intertaal BV is sprake van een overeenkomst. Intertaal BV gaat over tot levering van de bestelling, direct nadat de leermiddelen of andere producten gereed zijn voor uitlevering.

Intertaal heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de invoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Intertaal BV gehouden is tot enige schadevergoeding.

Intertaal behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde leveringsvoorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

prijzen

Alle prijzen zijn inclusief btw en worden aangegeven in euro’s.

Prijzen zijn altijd onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden.

Intertaal BV behoudt zich het recht voor prijzen van in het buitenland uitgegeven leermiddelen of producten tussentijds te wijzigen, bijvoorbeeld als er sprake is van fluctuatie van valutakoersen.

kosten

Alle kosten die verkoper in verband met werkzaamheden met betrekking tot de koop in redelijkheid heeft moeten maken, kan de verkoper van de koper vorderen.

levering en levertijd

Bestellingen waarvan de titels op voorraad zijn, worden op werkdagen uiterlijk 48 uur later bij de vervoerder aangeleverd.

In Nederland is de levertijd voor titels die op voorraad zijn in totaal 2-3 dagen. In het buitenland hangt de totale levertijd af van de vervoersdienst.

Alle gekochte zaken zijn vanaf de totstandkoming der overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Indien de koper aan verkoper nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen terzake leveranties van verkoper aan koper nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is verkoper gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

In geval van openstaande facturen is verkoper gerechtigd de order op basis van vooruitbetaling te laten geschieden, ongeacht enig ander beding.

Verzending van de leveringen vinden plaats via PostNL en de kosten hiervan worden doorbelast op basis van de tarieven van PostNL. Ook bij naleveranties zal porto worden doorbelast.

Zendingen die naar een adres in het buitenland verzonden moeten worden, moeten vooruitbetaald worden.

Bij verzending naar het buitenland worden tevens extra verwerkingskosten in rekening gebracht.

Bedrijven die zijn aangesloten bij de vervoerscentrale van het Centraal Boekhuis zullen worden aangeleverd via de dienstregeling van de vervoerscentrale. Bij verzending via de vervoerscentrale is 50% van de verzendkosten voor rekening koper.

Het aannemen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu, geldt als bewijs dat het geleverde in correcte staat verkeerde.

Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.

Zaken worden vervoerd voor risico van koper, tenzij anderszins overeengekomen.

Behoudens andersluidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de koper op het laatst bekende adres van koper.

Leveringen met een afwijkend verzendadres kunnen naar een adres gestuurd worden dat afwijkt van het factuuradres.

Hiervoor worden verwerkingskosten in rekening gebracht.

(non)betaling

Voor websitebestellingen (www.intertaal.nl) geldt dat betaling uitsluitend online kan plaatsvinden via iDeal, Bancontact (België) of met een creditcard.

Als koper is geregistreerd als zakelijke account bij Intertaal kan hij wel achteraf betalen, dat wil zeggen na ontvangst van de bestelling. Een factuur wordt dan met de bestelling meegestuurd.

Voor alle facturen die Intertaal stuurt voor levering op rekening geldt dat binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur het verschuldigde bedrag op een door Intertaal BV aan te wijzen bankrekening wordt voldaan.

Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen nadat 5 dagen na de dag der verzending zijn verstreken.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend, over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen totaalbedrag, met een minimum van euro 150,00 en worden verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, onverminderd het recht van verkoper om het surplus van deze kosten op koper te verhalen.

In geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betaling(en), alsnog te leveren.

annuleringen:

Bestellingen kunnen uitsluitend schriftelijk na toestemming van Intertaal BV worden geannuleerd.

reclames

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 3 dagen na ontvangst van de geleverde goederen. Na deze periode is reclamatie niet meer mogelijk.

De koper die het geleverde niet binnen 7 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

De koper zal jegens verkoper geen aanspraak kunnen doen gelden, nadat koper het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd.

Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring en/of niet- betaling van de gehele geleverde partij.

het retour sturen van producten

De koper kan misdrukken en beschadigd ontvangen producten direct aan verkoper ter ruiling aanbieden.

Particulieren bestellingen gedaan via de website kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd zonder opgave van reden.

Slechts op voorraad en seizoen bestellingen kunnen individuele afspraken met betrekking tot retouren worden gemaakt. Geluidsmateriaal, cd-roms, multimediaproducten en video's worden niet retour genomen.

Voor individueel gemaakte afspraken voor retouren geldt dat binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling een retourformulier is aangevraagd. Het materiaal moet wel door Intertaal in wederverkoopbare staat worden ontvangen.

Indien de retouraanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt koper van Intertaal BV per post een ingevuld retourformulier. Alleen retourzendingen die worden begeleid door een dergelijk formulier kunnen door Intertaal BV geaccepteerd worden. De zending dient uiterlijk op de retourdatum, zoals vermeld op het retourformulier, door verkoper ontvangen te zijn. De kosten van en het risico voor het retour zenden en de initiële bezorgkosten draagt koper zelf.

verhuur

Conform de bepalingen van de Auteurswet 1912 mogen geleverde zaken niet worden verhuurd, dan met toestemming van Intertaal BV en na het bereiken van overeenstemming omtrent de ter zake te betalen billijke vergoeding.

aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Intertaal BV uit hoofde van de overeenkomst met haar contractpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

overmacht

Intertaal BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor haar naar redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is ten gevolge van buiten haar toedoen ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Zij is in dat geval gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade.

eigendomsclausule

Het eigendom van de verkochte roerende zaken gaat pas over op de koper - die deze zolang voor Intertaal BV onder zich houdt met de zorg van een goede bewaarder- doordat en zodra door de koper aan Intertaal BV koopprijs, rente en kosten zijn voldaan.

Intertaal BV behoudt zich al haar overige rechten voor. Zolang de koper niet integraal aan de betalingsverplichting jegens Intertaal BV heeft voldaan, thans of uit het verleden, is de koper niet gerechtigd door Intertaal BV geleverde zaken te verpanden of op andere wijze in de macht van derden te brengen en blijven de geleverde zaken het volledig eigendom van Intertaal BV.

Afwijkende bepalingen hiervan worden door Intertaal BV uitsluitend schriftelijk aangegaan. Alle kosten die voor Intertaal BV mochten ontstaan uit handhavingen van haar rechten, dan wel door de in verzuim verkerende koper worden veroorzaakt, dient de laatstgenoemde aan Intertaal BV te vergoeden.

toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten, evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de koper.

conversiebepaling

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die,

voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.