Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Intertaal bv, gevestigd aan Transistorstraat 80, 1322 CH, Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Intertaal bv is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33107033.

Contactgegevens:

Transistorstraat 80
1322 CH  Almere
(+31) (0)36 - 54 71 690
https://www.intertaal.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intertaal bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Informatie over uw school of instelling
 7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 8. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 9. Internetbrowser en apparaat type

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens

Intertaal bv heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0 onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt.

Het gebruik van digitale leermiddelen biedt tal van voordelen voor zowel leerlingen als docenten. Voor het aanbieden en distribueren van digitale leermiddelen maakt Intertaal bv gebruik van derden. Wanneer deze partijen opdracht krijgen van een onderwijsinstelling gelden zij als ‘verwerker’.

Het gaat hierbij om producten die via het platform Edutransformer worden aangeboden.

Hoewel wij in morele zin als verwerker worden aangemerkt hebben wij geen persoonsgegevens in bezit. Als u als instelling een verwerkersovereenkomst met Intertaal bv wilt afsluiten dan kan dat als volgt:

 • Download de Verwerkersovereenkomst (inclusief Privacy Bijsluiter en Beveiligingsbijlage);
 • Vul de verwerkersovereenkomst in met uw gegevens en print de verwerkersovereenkomst twee keer (deze is al door Intertaal bv ondertekend).
 • Stuur een ondertekende verwerkersovereenkomst naar:
  - privacy@intertaal.nl
  of
  - Intertaal bv, Postbus 60081, 1320 AB Almere
 • Bewaar de set van documenten in de eigen administratie.

Intertaal bv is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@intertaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intertaal bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om uw bestelling bij u af te leveren.
Grondslag hiervoor is “Uitvoering van de overeenkomst”.

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Grondslag hiervoor is “Uitvoering van de overeenkomst”.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Grondslag hiervoor is “Uitvoering van de overeenkomst”.

- Om u als docent een beoordelingsexemplaar of docentenexemplaar toe te kunnen sturen en u een evaluatieformulier daarover te kunnen sturen.
Grondslag hiervoor is “Uitvoering van de overeenkomst”.

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
Grondslag hiervoor is “Uitvoering van de overeenkomst”.

- Verzenden van onze nieuwsbrief.
Grondslag is “Uitvoering van de overeenkomst” voor klanten en docenten. Wij sturen klanten en docenten informatie over gerelateerde producten van Intertaal. Docenten sturen we ook informatie over lesmateriaal in hun vaktaal. Uiteraard hebt u in iedere nieuwsbrief de mogelijkheid om u af te melden.
Grondslag is “Toestemming” voor overige geïnteresseerden.

- Intertaal bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Intertaal bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Intertaal bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Intertaal bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens tot 7 jaar na factuurdatum of zolang de wet ons verplicht. Inactieve accounts op onze website worden verwijderd na maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Intertaal bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Intertaal bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intertaal bv en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@intertaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Intertaal bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.
Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Voor België is dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zijn bereikbaar via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Intertaal bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@intertaal.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.